Regulamin

REGULAMIN DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z WYCIĄGU

  1. Z wyciągu mogą korzystać osoby posiadające podstawowe umiejętności jazdy na nartach lub desce snowboardowej.
  2. Z wyciągu nie mogą korzystać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz osoby chore psychicznie.
  3. Wprzęganie narciarzy może odbywać się na peronie stacji dolnej. W czasie wyprzęgania należy narty ustawić równolegle do trasy i pozostając w lekkim rozkroku chwycić ręką zbliżający się drążek urządzenia holującego.
  4. Zabrania się wprzęgania i wyprzęgania na trasie wyciągu.
  5. Wyprzęganie może odbywać się tylko w wyznaczonej strefie (peronie) stacji górnej po przejechaniu przez narciarza poza ostatnią podporę.
  6. Zabrania się używania urządzeń holujących do innych celów jak jazda wyciągiem, ponadto zabrania się jazdy z drążkiem urządzenia holującego w rękach lub przy pomocy kijków.
  7. W czasie jazdy wyciągiem nie wolno zbaczać z trasy ani wyprzęgać i odjeżdżać z trasy.
  8. Kiedy w czasie jazdy nastąpi zatrzymanie wyciągu należy spokojnie oczekiwać na ponowne ruszenie lub stosować się do poleceń obsługi.
  9. Przy wjeździe na peron główny należy energicznie wyjąć talerzyk spomiędzy nóg następnie puścić drążek urządzenia holującego przed siebie. Zabrania się rzucania talerzykiem w bok od kierunku jazdy. Należy pamiętać iż przejechanie peronu wzdłuż zadziała system bezpieczeństwa a tym samym zatrzymanie wyciągu.
  10. Korzystanie z wyciągu przez osoby jeżdżące na deskach snowboardowych winno odbywać się według następujących zasad:a) przewożenie w/w osób winno odbywać się grupowo tak, aby nie dopuszczać do ruchu mieszanego (narciarz, snowboardzista, narciarz, itd.)